Foto Video

Kdo organizuje a řídí boj proti koronaviru?

Jak během pandemie funguje Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

středa 25. března 15:40 , aktualizace 15:45

Partner článku – Workpress Aviation

     Jak jsme včera slíbili, navštívili jsme dnes s další várkou vitamínového konvoje pracoviště Krajské hygienické stanice v Plzni ve Skrétově ulici.
     U jakéhokoli dotazu v souvislosti s novým koronavirem jsme v posledních týdnech všemi záchrannými složkami odkazování právě na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje. Do nedávna tento úřad znal málokdo a pokud ano, tak maximálně v souvislosti s kontrolou hospod či restaurací nebo vietnamských rychlých občerstvení.
     Dnes je o nich ale slyšet každý den ze všech sdělovacích prostředků a u případů jako například nedávná evakuace vlaku na Hlavním nádraží v Plzni měli na místě hlavní slovo. Proto jsme při příležitosti této návštěvy zástupci ředitele Jaroslavu Kubíkovi položili několik otázek k současné situaci, oprávněním KHS a jejím opatřením vzhledem k pandemii nového koronaviru.

     Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má územní pracoviště v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech i Tachově a tato územní pracoviště jsou součástí správního úřadu.

Práva Krajské hygienické stanice

  • výkon státního zdravotního dozoru
  • nařizování, organizování, řízení i provádění opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění
  • nařizování mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, výskytu zdravotně závadných výrobků a při mimořádných událostech
  • vykonávání státní kontroly nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči
  • plnění úkolů KHS jako dotčeného správního úřadu
  • provádění hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílení se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního a pracovního prostředí
  • kontrola a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví
  • spolupráce se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu
  • podílení se na úkolech integrovaného záchranného systému

     V souvislosti s pandemií nového koronaviru je nejvytíženější součástí KHS protiepidemický odbor, jehož pracovníci v rámci epidemiologické surveillance sledují výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci, včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka, a uplatňují metody jejich prevence, potlačování a eliminace, respektive eradikace.
     Výsledky získaných poznatků po analýze přenášejí do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

     Veškeré informace k probíhajícím opatřením ohledně pandemie nového koronaviru můžete získat na stránkách Krajské hygienické stanice, aktuální stav prokázaných onemocnění v Plzeňském kraji pak na i na našich stránkách v článku:

Aktuální stavy nakažených v Plzeňském kraji

Aktuální stavy nakažených v Plzeňském kraji

30. 04. 2020, 06:34, aktualizace před 8 minutami

Přinášíme aktuální čísla a přehled i po okresech


Workpress Aviation

Dynamická česká výrobní společnost se zaměřením na letecký průmysl.