Prazvláštní krádež: Pachatel oběti "věnoval" pár stovek, tisíce se ale nechal

Loupež nebo krádež, kde je rozdíl?

13. července 2017 19:11

Krádež Loupež Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     V úterý 11. července v dopoledních hodinách došlo v Plzni v prostorách odstavných kolejí vlakového nádraží ke krádeži na osobě. Oznámení o krádeži přijali policisté obvodního oddělení policie Plzeň – střed.

     Mladému muži ve věku 23 let z Tachovska zatím neznámý pachatel vytrhl z ruky peněženku s více než 20 000 korunami. Dle všeho si pachatel, nebo pachatelé, muže předem vytipoval. K tomu mohlo dojít například tak, že mladík s plnou peněženkou viditelně manipuloval.
     Z peněženky po krádeži pachatel vytáhl veškerou finanční hotovost, oddělil několik dvousetkorunových bankovek, které poškozenému hodil na zem a z místa odešel. Okradený z obavy o své zdraví pachatele nepronásledoval, vše ale ihned telefonicky oznámil na linku 158, což bylo to nejlepší, co mohl v tu chvíli udělat.
     Policisté se případem zabývají, po pachateli intenzivně pátrají a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Pachateli může hrozit v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody až na dvě léta.

Co je to krádež a loupež a jaký je rozdíl?   

§ 205 Krádež

(1) Kdo si přisvojí cizí věc s tím, že se jí zmocní, a
a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,
b) čin spáchá vloupáním,
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedeným v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(6) Příprava je trestná.

 Co se týká kvalifikačního znaku výše škody, pak v současné době existuje tato stupnice:
   - škoda nikoli nepatrná musí dosáhnout částky nejméně 5.000,- Kč
   - škoda malá musí dosáhnout částky nejméně 25.000,- Kč
   - větší škoda musí dosáhnout částky nejméně 50.000,- Kč
   - značná škoda musí dosáhnout částky nejméně 500.000,- Kč
   - škoda velkého rozsahu je škoda dosahují částky nejméně 5.000.000,- Kč

     Pokud se pachatel pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí vůči oběti až po krádeži, jedná se o trestný čin v trestněprávní praxi označovaný jako násilná krádež. Rozdíl mezi touto krádeží a loupeží je právě v tom, že násilí je užito až poté, kdy se pachatel věci zmocnil a nehodlá jí dobrovolně vrátit oběti, kdežto v případě loupeže je násilí užito jako způsob zmocnění se cizí věci.

§ 173 Loupež

(1) Kdo proti jinému užije násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c)způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

     Úmyslem pachatele je zmocnit se násilím věci z cizího majetku s použitím fyzické síly, případně za použití zbraně. Postačuje přitom hrozba bezprostředního použití násilí (tedy že k němu pachatel ihned přikročí) a není podmínkou aby se oběť bránila (útok může být neočekávaný, nebo oběť obranu podle okolností vyhodnotí jako zcela marnou).

     Z hlediska trestní odpovědnosti pachatele nezáleží na hodnotě věci, které se hodlal zmocnit nebo se zmocnil (hodnota může být nepatrná, nebo oběť u sebe nic cenného nemá). Trestné je samo popsané jednání, takže nezáleží na tom, zda se pachateli skutečně podařilo se věci zmocnit.

     Zbraní je ve smyslu trestního práva všechno, co může učinit útok proti člověku účinnějším (například kámen, nádoba a podobně).

POLICIE VARUJE:

     V poslední době plzeňští policisté zaznamenali nárůst případů krádeží na osobě. Z praxe víme, že se pachatelé nejčastěji zaměří na osobu, která v ruce drží peněženku či mobilní telefon. Často se také stává, že zloději si osobu předem vytipují, požádají ji o službu a při tom ji okrádají. 
     Buďte obezřetní k lidem, kteří vás žádají o službu. Všechny doklady, finanční hotovost a cennosti mějte neustále pod kontrolou. Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Svůj PIN si bezpečně pamatujte nebo jej mějte uložený pod heslem v mobilním telefonu. Vyvarujte se případnému nebezpečí, které může nastat na trasách s nízkou frekvencí pohybu lidí. Nevystavujte na odiv drahé doplňky či šperky na oblečení nebo jiné cennosti. 
     V případě, že dojde ke krádeži, je nutno tuto událost ihned nahlásit na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolat na linku 158.  Je dobré si zapamatovat co nejvíce informací, protože tím pomůžete k rychlému dopadení pachatele.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.