Představujeme plzeňskou policii tak, jak ji neznáte“ 10. díl - Pyrotechnici

Znalec problematiky nebo pozorný čtenář si již musel všimnout, že pokud se v Plzni najde podezřelý předmět, čeká se na pyrotechnika a vždy se čeká dlouho.Plzeňsko a zvláště pak okolí Plzně je místem, kde je dost nálezů pyrotechnických pozůstatků války, které neztratily nic ze své nebezpečnosti a jsou schopné stejně spolehlivě zabíjet i dnes.

2. prosince 2015 12:20, aktualizace pondělí 17. října 03:35

Představení policie


Kde se v Plzni bere nalezená munice?

Jednak se munice často nachází na Brdsku, kde byla velká vojenská střelnice již za První republiky, pak jiza druhé válkypřevzali Němci a nakonec zde cvičila i vojska Varšavské smlouvy.

Hodně munice vyházeli cestouod PrahyNěmci, ustupující do Plzně, vzdát se Američanům a vsamotné Plzni se zase často nachází zbytky munice na Borských polích, kde bylo letiště Luftwaffe, na které Američané vozili skladovat zabavený materiál.

Samostatnou kapitolou jsou pak samozřejmě nálezy bomb po spojeneckém bombardování Plzně, kdy si bombardéry braly za cíl nádraží a Škodovku, ale bohužel také omylem zasáhly pivovar či dělnické kolonie.

Nálezy ale nejsou jen z druhé světové války, máme tu i pozůstatek po první válce, kdy velký výbuch muničky u Třemošné rozhodil granáty v okruhu deseti kilometrů a nacházejí se zde dodnes.

Když si k tomuto výčtu připočtete občasný nález zapomenutého kufříku či jiného zavazadla, který také dokáže okolí řádně vyděsit, dojde vám, že výjezd pyrotechnika k nám není zase až tak neobvyklý a jsme zpět u otázky, proč se vždy čeká tak dlouho.

Plzeň nemá vlastního pyrotechnika

Plzeň a dokonce ani náš kraj nemá vlastního pyrotechnika.Do poloviny roku 2011 vyjížděla knálezu munice vždy Zásahová jednotka příslušného kraje, tedy na Plzeňsku to bylo z Hrádku, odkud je to do centra jen několik minut.

Dnes je Pyrotechnická služba ČR je rozdělena do expozitur, které se nacházejí vMilovicích, Českých Budějovicích, Teplicích, Brně, Frýdku-Místku, takže od 1. 7. 2011 Pyrotechnická služba vyjíždí na Plzeňsko jen ze dvou možných expozitur – tedy zČeských Budějovic nebo Teplic.

Jak nám ale sdělili z Policejního prezídia, blýská se na lepší časy a co nejdříve bude otevřeno nové pracoviště Pyrotechnické služby vPříbrami a tím pádem se tím zkrátí i dojezdový čas na západě Čech.

Pyrotechnická služba Policie České republiky

Pyrotechnická služba je výkonným útvarem Policie České republiky s celorepublikovou působností, který je gesčním pracovištěm pro oblast pyrotechnických činností, vykonávaných policejními pyrotechniky.

Mezi pyrotechnické činnosti patří zejména odborné úkony spojené s používáním, vyhledáváním, shromažďováním, prověřováním, zneškodňováním, manipulací a přepravou munice, výbušnin, pyrotechnických výrobků, podezřelých předmětů a nástražných výbušných systémů.

Pyrotechnickou službou jsou vykonávány zejména následující činnosti:

Výkon pyrotechnických prací přizajišťování nálezů munice a její likvidaci:

Nálezya likvidací nalezené munice se zabývá pět expozitur Pyrotechnické služby, rozmístěných po celém území státu. Na území České republiky se stále nachází ve velkém rozsahu munice jak zdruhé světové války, tak i zdřívějších dob nebo jako pozůstatky po pobytu sovětských vojsk.

Výkon pyrotechnických prací při prověřování podezřelých předmětů, vyhledávání a zneškodňování nástražných výbušných systémů

Oblast nástražných výbušných systémů je vrámci Pyrotechnické služby zajišťována dvěma odděleními pyrotechnickýchvýjezdů vPraze a vOlomouci. Vzhledem kcelosvětovému vývoji trestné činnosti, páchané svyužitím výbušnin, se tato oblast stává stále rizikovější, zejména z pohledu ohrožení jak osob a majetku, tak i zasahujících pyrotechniků. Pyrotechnické výjezdové skupiny jsou proto vybaveny technickými a ochrannými prostředky na odpovídající úrovni.

Výkonpyrotechnických prací v oblasti kriminalistické pyrotechniky

Pyrotechnická službaje zapsána vseznamu znaleckých pracovišť Ministerstva spravedlnosti ČR v oboru střelivo a výbušniny s rozsahem znaleckéhooprávnění pyrotechnika, munice a výbušniny. Zajišťuje výkon kriminalisticko-technické činnosti a znaleckou činnost, při níž provádí zkoumání zákonitostí vzniku stop vytvořených po výbuchu, zkoumání výbušnin, munice a dalších podobných objektů, stejně jako zkoumání částí munice, nástražných výbušných systémů a jejich komponentů.

Výkon dalších pyrotechnických prací

Pyrotechnická službase podílí na zajišťování pyrotechnické ochrany určenýchstátních představitelů České republiky, objektů zvláštního významu a zahraničních delegací.

Varování a postupy

Co dělat při telefonické hrozbě bombou:

- uložit si číslo volajícího

- pokusit se získat maximum informací, když volající sám neoznámí čas výbuchu a umístění výbušniny, zeptat se jej na to

- upozornit volajícího, že vobjektu jsou lidé a hrozí jim zranění

- věnovat pozornost zvukům vpozadí volání

- ihned informovat policii

Činnost po výbuchu:

- ihned informovat policii, na místě výbuchu může dojít kdalším explozím dosud nevybuchlých částí nebo dalšího nástražného výbušného systému

- poskytnout pomoc zraněným osobám

- uvědomit si možnost vzniku následných škod a snažit se jim zabránit

Činnost při nálezu nebezpečného předmětu:

- při nálezu munice, předmětu připomínajícího munici, výbušniny, výbušného předmětu, nebo podezřelého předmětu,se tohoto předmětu vůbec nedotýkat

- ihned informovat policii

- podle možností a okolností do příjezdu policie zajistit, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osob

Zajímá vás práce pyrotechnika? Zde je celá historie Pyrotechnické služby

1939 – vznik pyrotechnické skupiny při policejním ředitelství vPraze

Pyrotechnická činnost v rezortu ministerstva vnitra byla zahájena na základě výnosu Zemského úřadu ze dne 1. června 1939, pod číslem 26833/Pres., kdy byla při policejním ředitelství v Praze vytvořena pyrotechnická skupina pod vedením podplukovníka Františka Nezdary.

Kpražskému policejnímu ředitelství byl ministerstvem národní obrany dnem 1. června 1939 převelen pyrotechnik dělostřeleckého pluku vHradci Králové, Antonín Dlouhý. Činnost pyrotechnické skupiny byla dále upravena výnosem ministerstva vnitra č.j. 77505/Pres., ze dne 29.prosince 1939 a spočívala zejména vkontrolách skladů výbušnin a v operativním obhospodařování podniků nakládajících s výbušninami, dále vlikvidaci výbušných předmětů a ve spolupráci při vyšetřování případů, u nichž došlo kpoužití výbušnin při trestné činnosti.

Z činnosti této skupiny lze uvést likvidaci následků spojeneckých náletů na Prahu na jaře roku 1945, kdy vyhledali a zničili:

278 zápalných leteckých pum IN

4 zápalné letecké pumy INC 30 LB

177 různých tříštivých leteckých pum

33 trhavých pum GP 250 – 1000 LB


Dále pracovníci pyrotechnické skupiny pražského policejního ředitelství prováděli likvidaci nalezených leteckých pum po náletech na Kolín, Kralupy, Běchovice, Semily, Most a další místa.

Munice a výbušniny schopné převozu, byly sváženy do muničního skladu vHostivicích u Prahy. Přitom policejní pyrotechnici zcizovali upotřebitelné trhaviny, které jim německé úřady předávaly ke zničení, a kromě toho uschovávali i získané náplně leteckých pum pro jejich použití při povstání proti okupantům.

Dne 10. května 1945 byl vHradištku nedaleko Prahy, při odminování německého muničního skladu, usmrcen výbuchem minové nástrahy policejní pyrotechnik Bohumil Florián.

1945 – rozšíření pyrotechnické skupiny

Vzhledem kvelkému množství munice, která se na našem území po II. světové válce nacházela, byla pyrotechnická skupina pražského policejního ředitelství posílena ovojenské pyrotechniky mjr. Vitouše a kpt. Hucla, kteří vypomáhali při likvidaci munice. Vzhledem knedostatku pyrotechniků, probíhal vzáří 1945 vHostivicích uPrahy armádní pyrotechnický kurz, při kterém došlo 13. září 1945 ktragické události aběhem výuky došlo kvýbuchu a zahynulo 14 frekventantů kurzu a 7 jich bylo velmi těžce zraněno. I přes tuto tragickou událost se postupně podařilo získat dobrovolníky pro práci pyrotechniků, kteří následně prováděli pyrotechnickou činnost vrámci Československa. Tuto činnost prováděli nejen policejní pyrotechnici, ale ipyrotechnici vojenští.

Pro nedostatek pyrotechniků vrezortu ministerstva vnitra bylo vroce 1948rozhodnuto, že vrámci celého Sboru národní bezpečnosti budou zřízena místa odborných pyrotechniků. Ztohoto důvodu byl vříjnu 1949, ve vojenské vysoké škole vMartině zahájen první kurs pro pyrotechniky ministerstva vnitra, kdy tito pyrotechnici následně vlednu 1950 prošli specializovaným školením pro potřeby kriminální služby, a to sohledem na množící se případy zneužívání výbušnin při páchání trestné činnosti.

Zároveň byl výnosem ministerstva vnitra č. 231/13-1-BP/6 ze dne 27.srpna1949 upraven výkon Pyrotechnické služby SNB, byla vymezena působnost a úkoly pyrotechniků.

1952 – vznik Pyrotechnické služby Veřejné bezpečnosti

Dne 20. března 1951 vydalo ministerstvo národní bezpečnosti pod č.j. S-5047/10-51 služební předpis „Pyrotechnická služba Sboru národní bezpečnosti – směrnice pro její výkon“ a následně vrámci restrukturalizace Sboru národní bezpečnosti, byli v roce 1952 vrámci každého krajského velitelství Veřejné bezpečnosti začleněni pyrotechnici, kteří prováděli nejen činnost při likvidaci munice zválečného období, ale i znaleckou a expertizní činnost a likvidaci nástražných výbušných systémů.

Zároveň byli pyrotechnici zařazení i na Hlavní správě veřejné bezpečnosti Praha, v rámci Kriminalistického ústavu, kde bylo prováděno znalecké zkoumání především nástražných výbušných systémů.Většina těchto pyrotechniků prodělala v době od 3. března 1952 do 9. června 1952první pyrotechnický kurz pro příslušníky SNB ve školícím zařízení Československého báňského úřadu, které bylo zřízeno vprostorách bývalé Vojenské muniční továrny č. 1 v Poličce. Následně prováděli pyrotechnickou a znaleckou činnost vrámci svých regionů.

Důležitost jejich činnosti dokládá fakt, že vroce 1952 v souvislosti s nálezy munice a neodbornou manipulací stouto nalezenou municí došlo k usmrcení 32 osob a ke zranění dalších 55 (většinou dětí), převážně s trvalými následky.

1952 – 1959 operativně pátrací a povolávací odbory a oddělení

Na podkladě vyhlášky ministerstva vnitra o výbušninách č. 305 z roku 1952 byly při VB zřízeny tzv. „Operativně pátrací a povolovací odbory a oddělení“, na které koncem roku 1953 byli též přeřazeni pyrotechnici KVVB a pyrotechnik HSVB R.Urban.

Pyrotechnici zařazení na těchto odborech přednostně prováděli operativní činnosti na úseku používání výbušnin, vystavovali nákupní povolení podnikům k odběru výbušnin pro průmyslové trhací práce, spolupracovali na tvorbě bezpečnostních předpisů týkajících se výroby, skladování, převážení a používání výbušnin a prováděli likvidaci nalezených výbušnin a munice.

Od roku 1953 do roku 1957 bylo pyrotechniky VB na území státu zničeno níže uvedené množství munice:

353380 ks různých iniciátorů (rozbušek, zapalovačů atd)

22 749 ks různých výbušných pyrotechnických výrobků

34 312 ks tříštivých velkorážových střel

31494 ks různých dělostřeleckých granátů

43 648 ks dělostřeleckých min různé ráže

22415 ks různých ručních granátů

3 379 ks leteckých pum váhy až 1000 LB

16 800 kg vadných průmyslových a 3.079 kg vojenských trhavin

Za tutéž dobu došlo následkem neodborné manipulace s nalezenou municí k usmrcení 146 a k těžkému zranění 699 osob, převážně dětí, s trvalými následky.

1960 – 1968 Nové členění

V důsledku vzniklých velkých územních obvodů jednotlivých krajských správ Veřejné bezpečnosti bylo Kriminalistickým ústavem jednáno sministerstvem národní obrany o spolupráci pyrotechniků při likvidaci nálezů hlášené munice. K usměrnění této činnosti vydala HSVB pod čj.VB-1975/600-61 dne 26. 5. 1961 příslušné Směrnice a MNO ve Sbírce nařízení č. 4 ze dne 11. května 1961 pokyny usměrňující pyrotechnickou součinnost pyrotechniků VB a MNO. Dále všichni pyrotechnici Veřejné bezpečnosti vykonávali svou činnost, a to jak znaleckou, tak i likvidaci nálezů nalezené munice, případy výbuchů a nástražných výbušných systémů.

1970 – 1972 velká generační obměna pyrotechniků

Vzhledem ke generačnímu problému - převážné části pyrotechniků VB vykonávajích pyrotechnickou činnost bylo 50 i více let - bylo na základě požadavků HV VB ČSR aHV VB SSR jednáno s MNO o zřízení pyrotechnického kurzu pro potřeby VB. Ministerstvo národní obrany, po dohodě s Vyšším dělostřeleckým učilištěm v Martině, provedlo ve dnech 28. února - 7. července 1972 vyškolení 20 příslušníků VB ajednoho příslušníka štábu civilní obrany státu. Po závěrečných zkouškách, kterých se jako člen zkušební komise zúčastnil pyrotechnik KÚ VB Flegr, obdrželi tito příslušníci způsobilost pro funkci odborných pyrotechniků.

Po roce 1972 se činnost pyrotechniků Veřejné bezpečnosti relativně stabilizuje. Nálezy munice vjednotlivých letech se číselně téměř vyrovnávají, ale vzhledem kdobě, která uplynula od konce 2. světové války, stále překvapují velká čísla těchto nálezů. Vtéto podobě pracovali uvedení pyrotechnici vproblematice nálezů munice, znalecké činnosti a likvidace NVS až do roku 1991.

1973 – 1991 Skupina technické obrany a ochrany

Vroce 1973 vznikla pod V. správou Federálního ministerstva vnitra skupina technické obrany a ochrany, kde byly zařazeni i pyrotechnici podílející se na ochraně ústavních činitelů, kteří prováděli preventivní činnost kodhalení nastražených výbušnin, a to bez jakýchkoli speciálních či ochranných prostředků.

Vroce 1974 bylo toto pracoviště transformováno a vznikl tak technický odbor V.správy Federálního ministerstva vnitra, pod který bylo začleněno oddělení technické obrany a ochrany vpočtu 7 pyrotechniků, kteří již byli vybaveni i některými technickými prostředky, a to například detektory výbušnin SA 19 a SA 27, ručními detektory kovů OSCILLOV a vojenskou ruční minohledačkou. Činnost tohoto oddělení formálně skončila vroce 1993, transformací V. správy FMV na Ochrannou službu.

1993 – vznik Pyrotechnického oddělení Ochranné služby Policie ČR

spojením pyrotechniků Ochranné služby Policie ČR a útvaru „Diplomatic security“, které se zabývalo ochranou objektů zvláštního významu a zastupitelských úřadů, včetně rezidenčních objektů. Vté době došlo kpostupnému nákupu ochranných prostředků, jako např. ochranné pyrotechnické obleky EOD (Explosive Ordnance Disposal), mobilní rentgenové přístroje nové generace, rušičky radiových roznětů atp. Dne 15.června 1993 bylo slavnostně otevřeno sídlo pyrotechniků vareálu Ochranné služby vulici Kapucínská.

Pyrotechnici také začali slektorskou činností pro jiné útvary a civilní organizace. Od 6. 12. 1993 začala na zásahy vyjíždět dvoučlenná pohotovostní výjezdová skupina v novémupraveném vozidle, které již bylo vybaveno technickými prostředky, potřebnými pro zneškodňování nástražných výbušných systémů.

1994 – vznik Pyrotechnického odboru Ochranné služby Policie ČR

jako gesčního útvaru, zabývajícího se problematikou nástražných výbušných systémů, který byl současně ustanoven jako servisní pyrotechnické pracoviště scelorepublikovou působností. Pyrotechnický odbor se také ztěchto důvodů začal rozšiřovat o další pyrotechniky - specialisty. Pro detekci výbušnin se mimo technických prostředků začali ve větší míře používat služební, speciálně vycvičení psi. Speciální výcvik psů u Policie ČR zahrnoval vyhledávání vojenských a průmyslových výbušnin, běžných střelivin i některých druhů třaskavin.

1998 -I. mezinárodní pyrotechnický seminář

za účasti 22 delegátů z10 zemí a při jeho příležitosti byla vMuzeu Policie ČR otevřena výstava, která se zabývala celou historií policejní pyrotechniky vČR.

2000 - vznik nového detašovaného pyrotechnického pracoviště

vznikla další pohotovostní výjezdová skupina pro oblast Morava vOlomouci. Nepřetržitý výkon služby byl zahájen od 1. října 2000. Důvodem vzniku nového pracoviště byla skutečnost, že se zvyšoval počet výjezdů pyrotechniků na podezřelé předměty a nástražné výbušné systémy a zřízením nového pracoviště na Moravě se snížily dojezdové časy ktěmto událostem.

2001 - vznik Pyrotechnického odboru Policejního prezídiaČR,

který se stal gestorem za policejní pyrotechniku nejen voblasti nástražných výbušných systémů, ale i munice a nastala potřebná zásadní změna vorganizaci výkonu policejní pyrotechnické činnosti. Mimo jiné pyrotechnický odbor převzal odpovědnost za pyrotechnické práce vlokalitách bývalých vojenských výcvikových prostorů Ralsko a Mladá, kde vsouladu susneseními vlády Armáda ČR prováděla po odchodu sovětské armády od roku 1993 asanace těchto území a ukončila zde svou činnost. Na pyrotechnický odbor byla vroce

2002 převedena kriminalistická expertizní činnost zKriminalistického ústavu Praha a byly zahájeny dokumentační přípravy výstavby stálé trhací jámy vRalsku.

Stálá trhací jáma -

jedná se o zařízení ojedinělé svého druhu vČR, možná i vEvropě, určené kekologické likvidaci munice, které je kdispozici všem pyrotechnikům PČR. V objektu je ničena munice, probíhají zde výcviky vpoužívání výbušnin a ukázky účinků výbuchů pro vzdělávací účely. Například vprůběhu roku 2009 bylo pyrotechnickými pracovišti policie uskutečněno celkem 1446 výjezdů na nálezy munice. Největší množství nálezů měli pyrotechnici Pyrotechnické služby z expozitury veFrýdku – Místku (285 výjezdů na oznámení onálezu munice) a pyrotechnici zKrajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (294 výjezdů). Při výkonu pyrotechnické činnosti, související slikvidací munice, bylo pyrotechnickými pracovišti PČR provedeno celkem 834 svozů nebezpečné munice. Na stálé trhací jámě odpracovali pyrotechnici PČR celkem 2165 hodin.

2003 – II. mezinárodní pyrotechnický seminář

za účasti 154 pyrotechniků z Policie ČR, zástupců pyrotechnických pracovišť Anglie, Francie, Ruska, Slovenska, SRN a Španělska, zástupců Armády ČR, Vězeňské služby, zástupců komerčních pracovišť zabývajících se pyrotechnickou problematikou a dalších hostů.

2008 – III. mezinárodní pyrotechnická konference

za účasti 40 zahraničních hostů a více jak 250 odborníků zřad pyrotechnické veřejnosti. Cílem konference byla výměna zkušeností, diskuse k řešení bezpečnostní situace státu vdobě předsednictví ČR vRadě EU, prohloubení mezinárodní spolupráce EOD týmů, rozbor zajímavých případů nálezů a výbuchů NVS, použití nových technických prostředků klikvidaci nástražných výbušných systémů (dále jen NVS), prezentace nových druhů výbušnin a současně prezentace novinek technických a ochranných prostředků.

2009 - vznik Pyrotechnické služby Policie ČR

Pyrotechnická služba se za dobu své působnosti aktivně podílela na rozsáhlých přípravách bezpečnostních opatření, souvisejících sezajištěním státních návštěv na úrovni prezidentů, akcí smezinárodní účastí a velkého společenského významu. Mezi nejnáročnější bezpečnostní akce bezesporu patřilo zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, summit představitelů NATO, návštěva prezidenta USA Baracka Obamy vPraze na summitu EU – USA, papežů Jana Pavla II. aBenedikta XVI., předsednictví ČR vRadě EU, opatření po teroristických útocích vUSA a Velké Británii, při zajišťování bezpečnosti vrámci MS vledním hokeji avoleb do zastupitelských sborů; vneposlední řadě rychlé zajištění bezpečnostních opatření, souvisejících snávštěvou prezidentů Spojených států amerických a Ruské federace,Baracka Obamy a Dmitrije Medveděva, vdubnu 2010.

2011 – změna systému výkonu pyrotechnických činností vrámci Policie ČR

počínaje dnem 1. července 2011 plní Pyrotechnická služba na celém území státu úkoly na úseku prověřování podezřelých předmětů a likvidace nástražných výbušných systémů, prostřednictvím specializovaných pracovišť se sídlem vPraze av Olomouci, zajišťování nálezů munice a její likvidaci prostřednictvím pěti muničních expozitur Frýdek-Místek, Milovice, České Budějovice, Teplice a Brno znalecké činnosti ve specializaci pyrotechnika.

Další pyrotechnické činnosti vykonávají pyrotechnici Útvaru rychlého nasazení azásahových jednotek krajských ředitelství Policie ČR, kteří se specializují na průlomovou pyrotechniku a krizové trhání, pyrotechnici Útvaru pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby a Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby, určení kprovádění pyrotechnické ochrany chráněných osob a objektů a pyrotechnici služby cizinecké policie, kteří zajišťují pyrotechnickou ochranu mezinárodních letišť.

Poděkování:

Od roku 1918 roku do současné doby, vrámci výkonu pyrotechnických činností zahynulo dle dostupných informací celkem 16 policejních pyrotechniků, včetně Gestapem zatčeného a pro odbojovou činnost popraveného RNDr. Miloše Jaška.

Všem těmto pyrotechnikům patří poděkování za jejich činnost, kterou zaplatili vlastním životem.