Chodí mi pokuty za auto, které jsem již před lety prodal! Co mám dělat?

K velmi sledovanému článku přinášíme rozšíření a další rady právníka

9. listopadu 2022 12:19 , aktualizace 12:52

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Před měsícem jsme zveřejnili článek týkající se nedokončených převodů vlastnictví vozidla, a protože nám na toto téma stále chodí množství dotazů, přinášíme jeho pokračování s dalšími radami renomovaných právníků.

     Vše začalo tím, že se na nás s prosbou o pomoc obrátil čtenář, po kterém jsou již rok vymáhány pokuty a povinné ručení za auto, které již nevlastní:

Dobrý den,
     už jsem zoufalý a nevím co dělat, třeba mi poradíte. Před rokem a půl jsem prodal přes inzerát auto. S kupujícím jsme se dohodli na ceně, zaplatil a odvezl si auto i plnou moc na převod, takže sem věc považoval za vyřízenou.
     Najednou mi ale začaly chodit pokuty za překročení rychlosti a pak i výzva na doplacení povinného ručení. Když jsem muže, který ode mě auto koupil kvůli tomu kontaktoval, sdělil mi, že auto prodal někomu jinému, že ho to nezajímá a přestal komunikovat.
     Teď opravdu nevím, jak situaci řešit, když od auta nemám žádné doklady, nic. Je nějaká možnost, co dělat?

                                                                                                Díky, Václav


     Nedokončený převod vozidla v evidenci může prodávajícího, jako je Václav, značně potrápit. Pokud totiž kupující i přes zmocnění převod vozidla neprovede, vlastník dále odpovídá za protiprávní jednání páchané prostřednictvím vozidla, jako je například rychlá jízda nebo špatné parkování, a často až z pokut a předžalobních výzev za neuhrazené pojištění či sankcí od České kanceláře pojistitelů zjistí, že je stále veden jako vlastník vozidla. Tato nepříjemná situace může dokonce přijít i po několika letech. 

     Toto se stalo i muži z Plzeňska, který v roce 2009 prodal do autobazaru v Německu. Po deseti letech, kdy už bazar zanikl, muži začaly chodit pokuty za přestupky spáchané v Mariánských Lázních a nakonec i platba za odtah odstaveného vozu.

Právník radí

     Abyste tomuto problému předešli, je dobré se přepisu vozu na nového majitele účastnit osobně a nebo po prodeji vozu si ho ještě ponechat, až dokud vám nový majitel neukáže hotový převod.
     Další možností, jak problému předejít, je správně připravená smlouva.

     Na to, co ale dělat, pokud tento problém již nastal, jsme se zeptali našich partnerů z Advokátní kanceláře Cink a partneři, která takové situace pro své klienty běžně zajišťuje a vyřizuje od zaslání výzvy, přes zastoupení v soudním řízení, až po výmaz prodávajícího v evidenci vozidel.

     "Řešením je zaslání výzvy kupujícímu k odstranění tohoto závadného stavu a pokud výzva nepomůže, tak je třeba řešit prostřednictvím žaloby soudu na určení vlastnictví. Na základě rozsudku soudu je pak možno zajistit výmaz prodávajícího z evidence vozidel i bez součinnosti kupujícího.
     Ideálním řešením však je takovýmto komplikacím předcházet a ošetřit si převod vozidla již v kupní smlouvě tak, aby k výše popsané situaci vůbec nedošlo.
     Ze zákona totiž za přepis vozidla v evidenci odpovídá nejen kupující, ale i prodávající, a pokud nedojde k přepisu vozidla do 10 dnů od jeho prodeje, může mu být správním orgánem udělena pokuta až do výše 50.000,- Kč.   

     Jako advokátní kancelář, která se problematice kupních smluv, včetně kupních smluv na prodej motorových vozidel, dlouhodobě věnuje, jsme schopni veškerá rizika ve smlouvě ošetřit a minimalizovat tak šanci, že vozidlo přepsáno nebude," uvedl nám JUDr. Ing. Pavel Cink LL. M., MBA.

Pokračovaní:

     Po zveřejnění tohoto článku se na nás obrátila řada čtenářů s dotazy týkajícími se dalších možností a způsobů, jak tento problém řešit, a protože se i v komentářích pod článkem různé "rady" začaly v hojné míře objevovat, oslovili jsme JUDr. Cinka znovu s žádostí o prověření těchto postupů.

Uvedené "zaručené rady" komentujících čtenářů by se pak daly rozdělit do následujících skupin:

Stačí si přece vyžádat duplikáty technických průkazů i registračních značek a pak je uložit do tzv. „depozitu“

      Tato rada zní z počátku rozumně, neboť skutečně zapsaná osoba v evidenci vozidel může zažádat o vydání duplikátů technických průkazů a rovněž může nahlásit ztrátu registračních značek, přičemž úřad následně tyto duplikáty žadateli vydá. Rovněž tento žadatel pak může následně požádat o vyřazení vozidla z evidence vozidel, tedy odevzdá RZ do tzv. „depozitu“, kdy v důsledku vyřazení vozidla z provozu zaniká povinnost hradit tzv. povinné ručení!
      Ačkoliv je vyřazení vozila koncipováno zejména na 12 prvních měsíců, lze vyřazení, a to i opakovaně, prodloužit. Je však nutné oznámit úřadu adresu místa, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití, kdy platí, že není-li splněna tato podmínka, může být uložena pokuta ve správním řízení až 50.000,- Kč.

     Problém však nastane v okamžiku, kdy vyřazené vozidlo bude nový vlastník provozovat na pozemních komunikacích a bude například kontrolován hlídkou PČR. Pakliže bude zjištěno, že je provozováno vozidlo, které je současně vyřazeno z evidence vozidel, bude následky nést osoba zapsaná v evidenci vozidel jako vlastník, kdy bude tato ohrožena opět pokutou až 50.000,- Kč.
     Zároveň je zřejmé, že uvedení umístění vozidla a účelu jeho využití nemůže být správné, když by tak osobě zapsané v evidenci, pakliže by tuto povinnost měla splnit, hrozila další pokuta ve výši až 50.000,- Kč. 
     Následně by takové jednání mohlo být posouzeno i jako trestní čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, za který hrozí trest odnětí svobody až 2 roky, neboť je zřejmé, že je tímto postupem příslušný úřad uváděn v omyl.

     Vzhledem k tomu, že tento postup nevede k vyřešení problému a může způsobit závažné právní následky, pak takový postup nelze v žádném případě doporučit.

Nahlásit vozidla jako kradené

     Ačkoliv je tímto způsobem po vyřízení všech formalit možné vozidlo „odhlásit“ z evidence vozidel a ukončit povinné ručení, nastane problém v okamžiku, kdy vyřazené vozidlo bude nový vlastník provozovat na pozemních komunikacích a bude například kontrolován hlídkou PČR.
     Vzhledem k tomu, že bude vozidlo hlášeno jako kradené, bude řidič vozidla vyzván k předložení dokladů, kde vozidlo získal. V okamžiku, kdy předloží kupní smlouvu s podpisem, je zřejmé, že by takové jednání mohlo být posouzeno jako trestní čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, za který hrozí trest odnětí svobody až 2 roky, neboť je zřejmé, že je tímto postupem příslušný úřad uváděn v omyl.

     Vzhledem k tomu, že tento postup opět nevede k vyřešení problému a může způsobit závažné právní následky, pak takový postup nelze v žádném případě doporučit.

Ponechat si druhé klíče a vyzvednout vozidlo od kupujícího v okamžiku jeho nepřepsání v evidenci vozidel

     Tento postup rovněž nemůžeme doporučit, a to z toho důvodu, že vlastnické právo k automobilu na kupujícího přechází okamžikem podpisu smlouvy, tedy bez ohledu na zapsanou osobu v evidenci vozidel. V případě, kdy by takový postup nebyl sjednán v kupní smlouvě a kupující by s tímto postupem výslovně nesouhlasil, mohl by se původní vlastník dopustit trestného činu krádeže podle § 205 trestního zákoníku, nebo trestného činu neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 trestního zákoníku. Za uvedené pak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Advokát pak ponechává stranou reálnou možnost pro bývalého vlastníka automobil „najít“, například na druhé straně republiky a tento si následně odvést.
     Ani tuto radu tak nelze doporučit jako řešení uvedeného problému.

     "Řešením, v případě, že tato situace není nijak ošetřena kupní smlouvou, je zaslání výzvy kupujícímu k odstranění tohoto závadného stavu, a pokud výzva nepomůže, tak je třeba ji řešit prostřednictvím žaloby soudu na určení vlastnictví.
      Na základě rozsudku soudu je pak možno zajistit výmaz prodávajícího z evidence vozidel i bez součinnosti kupujícího,"
vysvětlil nám JUDr. Ing. Pavel Cink s tím, že více informací naleznou čtenáři přímo na stránkách advokátní kanceláře pod odkazem Co dělat, když kupující nepřevede vozidlo v evidenci?

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.