Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Devastující zranění, těžké popáleniny i požáry - to vše může způsobit zábavní pyrotechnika

Policie ČR nabádá k opatrnosti během silvestrovských oslav

30. prosince 2023 15:22 , aktualizace 16:07

Partner článku – Alfa Tactical


     Konec roku a s tím spojené všudypřítomné oslavy si někteří lidé nedokáží představit bez zábavní pyrotechniky. Myslete ale prosím na bezpečí nejen své, ale i svého okolí. Stačí k tomu dodržet pouze pár zásad.

     Zájem veřejnosti o nákup zábavní pyrotechniky s sebou přináší také zvýšenou nabídku obchodníků všech úrovní. Při používání zábavní pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily! Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár - to vše může způsobit zábavní pyrotechnika při nevhodném použití. Několik vteřin neopatrnosti tak snadno může zcela změnit nejen váš život, ale i život lidem ve vašem okolí!

     Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny, a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu.

     Alkohol a jiné návykové látky obecně snižují úsudek, a proto je nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte. Vždy se řádně seznamte s funkcí výrobku a také s návodem, jak jej správně užívat. Jakékoliv experimentování s jiným použitím, zejména za účelem zkoušení účinků těchto výrobků na jiné předměty nebo doplňováním těchto výrobků dalšími komponenty pro zesílení jejich účinku může vést k těžkým zraněním osob a způsobení rozsáhlých škod s následným vznikem trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti osoby, která výrobek použila neschváleným způsobem.

     Již pokus o rozebrání a úpravu těchto výrobků může mít fatální důsledky. Hrozí nejen újma na zdraví či poškození majetku neočekávaným výbuchem citlivých výbušných komponentů v průběhu rozebírání.
     Policie také upozorňuje, že nedovolenou úpravou či použitím výbušných komponentů pyrotechnického výrobku se můžete dopustit trestného činu nedovoleného ozbrojování dle § 279 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, za který může být pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

     V případě použití pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní smrt jiné osoby, se může dopustit trestného činu usmrcení z nedbalosti (§ 143 trestního zákoníku), v případě zranění jiné osoby, trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku) nebo ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku). Obdobně při vzniku škody na majetku způsobené odpálením pyrotechnického výrobku se může osoba dopustit trestného činu poškození cizí věci (§ 228 trestního zákoníku).

     Použitím pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní ohrožení života a zdraví osob nebo nebezpečí vzniku škody na majetku (např. odpálením pyrotechnického výrobku na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti jiných osob se může dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti (§ 273 trestního zákoníku).

     Je důležité si také uvědomit, že ve všech výše uvedených případech jste odpovědní nejen z hlediska trestněprávního, ale též z hlediska občanskoprávního, kdy poškozeným vůči pachatelům vzniká nárok na náhradu škody, která se může pohybovat v řádu milionů korun!

     Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit, i když sami zůstanete bez úhony!

Zásady pro použití pyrotechnických výrobků

• Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky!

• Před použitím se řádně seznamte s funkcí výrobku! Čtěte a dodržujte návod k použití.

• Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí! Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.

• Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině! Nákup provádějte pouze ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích! Hrozí zde navlhnutí prodávaných výrobků. Zábavní pyrotechnika je vyráběna z papíru, který vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost a při odpalu může dojít k roztržení a výmetu hořících částí do nepředvídatelných směrů.

• Zakoupené pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí!

• Některé výrobky zábavní pyrotechniky jsou před odpálením zapotřebí řádně zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru!

• Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat!

• Pamatujte, že pyrotechnické slože, obsažené v pyrotechnických výrobcích mohou mít při hoření teplotu až několik tisíc stupňů Celsia!

• Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka!

• Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně 10 minut (nebo dle návodu i více), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat! Nedodržení této zásady, je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou!

• Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem k použití!

     Uvědomte si prosím, že nedodržením těchto zásad můžete přivodit sobě nebo jiným lidem vážné zranění s doživotními následky, při velké smůle i smrt.

Rozdělení pyrotechnických výrobků – zábavní pyrotechniky

Kategorie F1

     Patří sem velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.

Kategorie F2

     Zde jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.

Kategorie F3

     Zde jsou výrobky představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.

Kategorie F4

     Sem zařazené výrobky již představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.

Označení pyrotechniky a ostatních pyrotechnických výrobků

     Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, splňující základní bezpečnostní požadavky, prokázané posouzením shody (odzkoušením). V ČR tuto činnost vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Výrobce na schválený pyrotechnický výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.    


 


Alfa Tactical

Specializovaný obchod a e-shop se zbraněmi, vojenským a outdoor vybavením. Máme široký výběr zbraní, střeliva, army, outdoor vybavení za skvělé ceny. Nabízíme slevy pro registrované zákazníky, ozbrojené složky, IZS, AZ a členy vybraných spolků. Nakoupíte u nás online nebo v prodejně na Doubravce.