Foto

Hasiči před Velikonocemi varují

Toto období je smutně rekordní v počtu požárů v přírodním prostředí

čtvrtek 18. dubna 10:25 , aktualizace 10:33

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Hasičský záchranný sbor České republiky vydává varování před nadcházejícím prodlouženým víkendem. Někteří občané totiž stále nerespektují zákonné normy a díky nim je bohužel toto období smutně rekordní v počtu požárů v přírodním prostředí.
     Máme před sebou čtyři volné dny, které navíc slibují příznivé počasí a mnozí spojí oslavy Velikonoc s pálením na svých zahradách i mimo ně v přírodním prostředí.
     Hasiči proto důrazně upozorňují, že vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
     Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
     Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

     Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

  • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit
  • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
  • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek
  • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
  • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena

Foto: Hasiči

 


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.