Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Víte, že během jízdy už u sebe nemusíte mít řidičák a techničák? Znáte již nové značky?

Přinášíme seznam novinek platících pro řidiče v roce 2024

úterý 2. ledna 11:52 , aktualizace 12:32

Doprava

Partner článku – Toyota Dolák


     Od 1. ledna platí několik změn týkajících zákona o silničním provozu, řidičských průkazů i administrativy nutné k provozu vozu.

Změna bodového systému

     Od 1. ledna 2024 platí přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů a zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky však budou mírnější tresty. Podrobná tabulka všech přestupků

Řidičák od sedmnácti

     Nově vzniká možnost řídit již od sedmnácti let věku osobní a dodávkové automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg a s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa řidiče. Podmínkou je získání řidičského průkazu B v režimu L17 a účast mentora.
     Mentorem může být pouze řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu alespoň 10 let, kterému nebyl v posledních pěti letech udělen zákaz řízení a který má v bodovém hodnocení řidičů 0 bodů. Mentorem bude nejčastěji rodič nebo příbuzný mladého řidiče, není to však podmínkou.

     L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku a závěrečné zkoušky již v 17 ti letech. Následně mladí začínající řidiči L17 a jejich mentoři mohou jezdit v reálném silničním provozu a zdokonalovat znalosti a dovednosti získané v autoškole. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit mentorům, převážně rodičům, předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů. 

     Bez mentora budou moci řidiči L17 řídit vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou, tedy skútry, a vozidla zařazená do skupiny B1, obvykle jen “čtyřkolky”.

Řidičák na zkoušku 

     Po dobu dvou let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče funguje takzvaný "řidičák na zkoušku". Jedná se o jeden z nástrojů, které se zaměřují na začínající řidiče jako rizikovou skupinu účastníků silničního provozu. Noví, začínající řidiči, kteří se dopustili za volantem nějakého závažného přestupku, tak z provozu nejsou vyřazeni, ale naopak je jim věnováno více péče, v podobě poskytnutí tolik potřebné praktické, ale i psychologické podpory, aby řízení vozu lépe zvládali.

     Pokud se takový řidič dopustí závažného přestupku, za který mu bylo odebráno řidičské oprávnění a řídit po stanovenou dobu nesmí, má v období zákazu řízení povinnost absolvovat preventivní program, tedy školení začínajících řidičů a dopravně - psychologickou přednášku. V případě, že tuto povinnost ve stanovené lhůtě nedodrží, nesmí se na silnice jako řidič vrátit.

     Pokud se takový řidič dopustí šestibodového přestupku, o řidičské oprávnění nepřijde a může řídit dál, vzniká mu ale povinnost do tří měsíců od spáchání přestupku absolvovat stejný preventivní program, tedy školení začínajících řidičů a dopravně - psychologickou přednášku. V případě, že tuto povinnost ve stanovené lhůtě nedodrží, o řidičské oprávnění již následně přijde.

Bez řidičského a technického průkazu

      Od 1. ledna 2024 řidiči nemusejí při cestách po České republice mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oboje však musí mít platné. Při cestách do zahraniční je třeba mít doklady s sebou.

      Od 1. ledna 2024 také bude místo dvou technických průkazů jen jeden. Výměna technického průkazu proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. Výměna bude probíhat několik let, pokud občan nebude provádět žádnou změnu, zůstanou současné doklady platné.
      V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky.

Jednodušší administrativa

     V průběhu ledna 2024 bude zavedeno elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel jako další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mimo jiné o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla, je možné podat společnou žádost separátními podáními původního a nového vlastníka nebo provozovatele vozidla u fyzických osob. V momentě, kdy prodávající podal žádost on-line, jde na úřad už jen kupující.

     I nové vozidlo už půjde registrovat on-line, neboť bude možné podat žádost o zápis vozidla do Registru silničních vozidel.

     V rámci těchto změn bude možné také požádat elektronicky o třetí značku např. na nosič kol, neboť bude možné elektronicky podat žádost o vydání tabulky s registrační značkou. Odpadne tak jedna návštěva úřadu.

     Bude zrušena povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do Registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v Registru silničních vozidel.

     Průkaz žáka autoškoly bude možné vést v elektronické podobě, dosud bylo možno jen ve fyzické podobě. Přinese to zjednodušení administrace a větší uživatelskou přívětivost pro žáky autoškol.

     Byl vypuštěn minimálního odstup pět pracovních dnů mezi neúspěšnou zkouškou a opakovanou zkouškou z odborné způsobilosti nebo z profesní způsobilosti v oblasti řízení motorových vozidel. Změna umožní žadateli zkusit složit zkoušku dříve než za pět dní od neúspěšného pokusu.

     Byla zrušena podmínka vzdělání ve strojním nebo dopravním oboru u učitele autoškoly, což zjednoduší přístup k této profesi.

     Proběhlo významné zefektivnění, zjednodušení a urychlení procesu povolování zvláštního užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly, a to především elektronizací úkonů v rámci tohoto povolování, taxativním vymezením účastníků správního řízení, zavedením fixace souhlasu pro stanoviska různých subjektů, umožněním vydání správního rozhodnutí coby prvního úkonu v řízení, předběžnou vykonatelností tohoto rozhodnutí, prodloužením doby, na kterou se vydává povolení opakovaného zvláštního užívání pozemních komunikací z doby max. 3 měsíců na dobu 12 měsíců a změnami, které umožní, aby mohla povolení zvláštního užívání pokrýt celou trasu přepravy požadovanou dopravci či jinými žadateli.

     O výměna řidičského průkazu on-line lze nově žádat i bez datové schránky.

Digitalizace portálu dopravy

     Portál dopravy nyní nabízí pro řidiče údaje o řidičský průkaz, e-podání žádosti o řidičský průkaz, výpis z bodového konta, údaje o přestupcích, údaje o zákazech řízení i údaje o profesní způsobilosti a pro vlastníky a provozovatele automobilů údaje o všech historicky vlastněných autech, předvyplnění žádosti o změny v Registru silničních vozidel, kontrolu tachometru, přístup k datům Registru přes tzv. datovou kostku, přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky, přístup k mýtnému portálu a ověření vozidla řidiče taxislužby.
     Pro majitele, provozovatele či vůdce lodí pak nabízí e-podání na průkaz vůdce plavidla, přihlášení se na zkoušky, údaje z registru Státní plavební správy, údaje o plavidlech, e-podání technických prohlídek plavidel, údaje o průkazech vůdců plavidel.
     Pro majitele či provozovatele letadel a piloty nabízí portál registrace provozovatele dronů, rezervace termínu zkoušky, nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty, vydání pilotních a technických průkazů, údaje o držených průkazech i údaje o letadlech.

     Od 1. ledna 2024 je možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky a zdarma informován o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta, a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo bude informace k dispozici i v portálech veřejné správy. 

Nové dopravní značky

     Od 1. ledna 2024 budou v ulicích měst i na dálnicích nové značky, zavedené z důvodu zkvalitňování dopravy a zvyšování její přívětivosti pro všechny účastníky provozu:

Bezpečný odstup – dopravní značka je srozumitelnější pro řidiče – 2s – 2 šipky – 2 auta.

Sdílená zóna je nové dopravně urbanistické řešení míst určených pro užívání všemi účastníky silničního provozu. Sdílené zóny mohou být nově zřizovány v rámci úpravy center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru a současně ke zklidnění dopravy.

P+D (Park & Drive) – parkoviště pro ty, kteří zaparkují svůj vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě. 

Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.

Piktogram e-auta a e-koloběžky (vodorovná i svislá značka): označení nabíječky, parkování.

Nedostatečný průjezdný profil vozovky.

Nové označení aut terénních sociálních služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti.


Toyota Dolák

V současné době je společnost TOYOTA Dolák jediným autorizovaným partnerem značky TOYOTA v jihočeském a plzeňském kraji a také od Příbrami až po Prahu. Naším cílem je mít spokojené zákazníky, kteří k nám cítí důvěru a vědí, za jaké služby u nás platí. Jsme rádi, že se nám tento cíl daří naplňovat.