Vláda vyhlásila omezení volného pohybu osob - aktualizováno

Celé kompletní usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března zde k dispozici

15. března 2020 23:24 , aktualizace pondělí 16. března 07:28

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

     Dnes v noci v jedenáct hodin proběhla velmi očekávaná tisková konference vlády.

     Česká vláda dnes v noci po asi pětihodinovém jednání přistoupila zatím k nejtvrdšímu kroku v boji proti šíření koronaviru a to k tzv. celostátní karanténě. Co to přesně znamená? 

      Lidé by měli převážně zůstávat doma. Na ulici se mohou pohybovat pouze cestou do práce či z práce, na případné nákupy potravin či léků, za účelem vyřízení neodkladných úředních povinností nebo při cestě do zdravotnických zařízení. Tuto cestu by však měl pokud možno absolvovat jen jeden člen rodiny. Lidé by měli v obchodech udržovat odstup nejméně dva metry a obchody by jim měly k tomuto zajistit podmínky. Dále by nakupující měli upřednostnit bezhotovostní platební styk.
     Nejde však o úplný zákaz vycházení, toto nařízení tedy nezakazuje jít třeba na vycházku do přírody či vyvenčit svého pejska, pouze omezuje shlukování lidí ve skupinách a má na minimum omezit mezilidský kontakt.
     Je také velice důležitá pomoc starším lidem ve vašem okolí, senioři by měli vycházení v tyto dny omezit úplně. Pečivo bude muset být v obchodech prodáváno balené vyjma uvedených výjimek. Městská hromadnou doprava nebude omezena, ale naopak posílena tak, aby ve vozech jezdilo najednou méně pasažérů. Naopak zakázána je sdílená taxislužba.
     Příslušníci Celní správy ČR a Armády ČR jsou povoláni jako výpomoc Policii ČR a tedy mají jejich pravomoc, jedná se o několik stovek celníků a asi dva tisíce vojáků.
     Od půlnoci jsou také uzavřeny hranice České republiky, k tomuto více zde: 

Policie a armáda uzavřela hranice České republiky

Policie a armáda uzavřela hranice České republiky

15. 03. 2020, 15:30, aktualizace 15. 03. 2020, 16:09

Podrobné zprávy k aktuální situaci na hranicích ČR

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

                        ze dne 15. března 2020 č. 214

                  o přijetí krizového opatření

     V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,

3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovně právním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,

4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na:

1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
2. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
3. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
4. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
5. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
6. pokladní prodej jízdenek,
7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
8. provozování pohřební služby,
9. květinářství,
10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
11. výdej a prodej zdravotnických prostředků, pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;

III. nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

1. je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
2. prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;

IV. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;

V. zakazuje

1. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních,
2. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz autoškol,
3. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz taxislužby, s výjimkou
taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 v provozovnách samoobslužných prádelen a čistíren,
5. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
6. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště,
7. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 platnosti nařízení, kterým obec
vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

VI. zrušuje bod I/1, druhou odrážku usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211.

VII. stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením.

                                            Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.


Poznámka redakce:

     Kroky, které provádí Vláda České republiky jsou zřejmě pro většinu lidí nepříjemné, ale jsou v souladu s právním řádem České republiky. Tyto kroky nevymýšlí současný premiér, jak mnozí lidé myslí, ale jde o postupy, které byly vymyšleny a jsou aktualizovány odborníky, v tomto případě epidemiology v tzv. Pandemickém plánu.
     Pandemický plán byl vypracován již v roce 2001 a několikrát aktualizován, naposledy v roce 2006. Je to tedy soubor opatření, které pro obdobné situace, jako je ta současná, který vytvořili odborníci a podle které mají nyní pracovat neodborníci, tedy i politici.
     Tyto postupy byly předem plánovány tak, aby se snížilo nebezpečí pro nás, běžné občany na nezbytně nutné minimum. Je tedy jedno, jaká vláda je u moci a kdo v jejím čele stojí.

     


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…