Foto

Známý plzeňský Rondel zcela zmizí

Nejznámější plzeňský kruháč nahradí úrovňové křižovatky i náměstí

17. června 2019 17:09 , aktualizace 19:02

Doprava

Partner článku – Prestol Holding

     Zastupitelstvo města Plzně schválilo další přípravy přestavby křižovatky zvané Rondel v městské čtvrti Roudná. Důvodem potřeby rekonstrukce je podle zastupitelů zejména špatný technický stav mostů, ale také potřeba zlepšit obslužnost lokality veřejnou dopravou a vytvoření městské třídy, která propojuje centrum města se Severním Předměstím. Schválená varianta počítá s tím, že současný kruhový objezd i mimoúrovňovou silnici nahradí úrovňová křižovatka.
     „Křižovatka Rondel na Karlovarské byla realizována na přelomu 60. a 70. let minulého století a vzhledem k postupně se zhoršujícímu stavu mostů je již delší dobu zřejmé, že je zapotřebí tuto křižovatku upravit. Současně se tím pro město Plzeň naskytla jedinečná šance urbanisticky propojit centrum města se Severním Předměstím. Hledal se tedy takový návrh, který bude pro město Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic České republiky a zejména pro obyvatele Plzně nejvhodnější. Takovéto řešení se nám díky úzké spolupráci se všemi dotčenými stranami podařilo najít,“ uvedl Pavel Šindelář, technický náměstek primátora města Plzně.
     „Kromě špatného technického stavu mostů, které je zapotřebí buď znovu postavit, nebo nahradit zcela jiným dopravním návrhem, je nutné řešit také nedostatky tohoto úseku, kterými jsou chybějící tramvajová zastávka, absence přechodů pro chodce a zejména chybějící plochy pro pohyb a pobyt pěších. Cílem je upravit prostor Rondelu na městskou třídu s alejemi stromů a odpovídajícím parterem. Návrh přináší provázané řešení automobilové, městské hromadné, pěší a cyklistické dopravy,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.
     Vybraná varianta počítá s úrovňovou komunikací se třemi dopravními pruhy v obou směrech. Některé z pruhů budou vyhrazeny pouze pro MHD. Tramvajová trať je v návrhu vedená středem této komunikace, od které je oddělena travnatým pásem se stromy. Dopravu řídí tři světelné křižovatky, které zajistí plynulost dopravy ve všech směrech. Podél komunikace jsou navrženy cyklostezky a chodníky pro pěší, které jsou od silnice i mezi sebou opět odděleny alejemi stromů.
     „Mimo vyřešení dopravní situace a nahrazení mostů, které jsou ve špatném stavu, nám nové řešení nabízí také možnost vytvořit pro nově vznikající obytnou čtvrť náměstí s kvalitně upraveným pobytovým prostorem. Náměstí využijeme pro umístění hodnotné zeleně, která prostor zpříjemní a zlepší jeho klimatické podmínky. Ve veřejných prostranstvích navrhneme opatření pro smysluplné hospodaření s dešťovou vodou,“ doplnil architekt Jaroslav Holler z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Je třeba se bát zhoršení dopravy z Lochotína a Vinic?

     S úpravami Rondelu lze začít až po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu. 
     „Zásahy do stávajícího stavu křižovatky bude možné provádět nejdříve v roce 2023, tedy po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, který této lokalitě výrazně dopravně odlehčí. Zároveň však nelze stavbu zbytečně odkládat vzhledem ke stavu mostů,“ vysvětlil technický náměstek Pavel Šindelář.
     Protože je nutné realizovat stavbu při zachování tramvajové i automobilové dopravy, lze předpokládat délku trvání stavby dvě až tři stavební sezóny. Realizaci stavby bude tedy možné časově umístit mezi roky 2023 až 2026.
     Na vybranou variantu úrovňové křižovatky, která nahradí současný kruhový objezd i mimoúrovňovou silnici byla provedena simulace zatížení silničního provozu, která počítala jak s poklesem dopravy po zprovoznění dvou částí městského okruhu, tak i s přirozeným nárůstem automobilové dopravy v nejbližších letech. Tato simulace potvrdila, že navržené řešení je kapacitně dostatečné a zajistí plynulý a bezpečný průjezd automobilů i vozů MHD.
     Námi oslovený nezávislý dopravní expert potvrdil, že pokud bude dopravě v místě odlehčeno dostavbou městského okruhu, bude dnes schválené řešení z ekonomického i dopravního hlediska nejlepší variantou.

     S navrženým řešením se bude moci veřejnost seznámit na prvním veřejném představení, které se koná ve středu 26. června od 17 hodin ve Sněmovním sále plzeňské radnice.

Studie: Město Plzeň

 


Prestol Holding

revitalizace panelových domů • rodinné a bytové domy • monolitické železobetonové konstrukce • developerská činnost