Vláda právě uzavřela tři okresy

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2021 č. 121 o přijetí krizového opatření

11. února 2021 09:17 , aktualizace 09:37

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

     Vláda s účinností ode dne 12. února 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění tak, že:

I. zakazuje

     a) všem osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm nacházejícím se na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov opustit území daného okresu,
     b) všem osobám, které nemají na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov místo trvalého pobytu nebo bydliště, vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů, s výjimkou:

 1. cest za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  b) ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  c) veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury,
  d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 2. dětí, žáků a studentů účastnících se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 13, a jejich nezbytného doprovodu,
 3.  neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 4. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
 5. cest za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
 6. nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 7. nezbytných cest za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 8. nezbytných cest za účelem individuální duchovní péče a služby,
 9. nezbytných cest za účelem výkonu veterinární péče,
 10. nezbytných cest za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a na pohřbu,
 11. cest zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště;


II. nařizuje

     a) všem osobám využívajícím výjimek podle bodu I povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek,

     b) všem osobám pobývajícím a pohybujícím se na území daného okresu, s výjimkou osob uvedených v bodě I/2 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zde dne 7. prosince 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN, povinnost používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;


III. stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I a II písm. a) se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes území daného okresu pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní dopravy. Osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území tohoto okresu, není-li to nezbytně nutné;


IV. důrazně doporučuje na všech pracovištích a místech výkonu povolání nebo služeb na území daného okresu, kde není možné zajistit minimální vzdálenost dva metry mezi pracovními místy, nebo místy výkonu povolání nebo služby, popřípadě na pracovištích, kde dochází ke zvýšené kumulaci zaměstnanců a dalších osob ve společných prostorách, aby

 1.  byla zavedena režimová a organizační opatření vedoucí k:
  a) omezení fyzického kontaktu osob, včetně možného vytvoření oddělujících přepážek mezi jednotlivými místy,
  b) omezení shlukování osob ve společných prostorách,
  c) podpoře práce z domova, organizaci pracovní doby a přestávek, managementu střídání směn,
  d) dostatečnému větrání nebo ventilace pracoviště, zvýšené hygieně rukou a prostředí,
 2. byl omezen přístup osob, které v daném místě nekonají práci, povolání či jinou činnost, agenturních a sezónních pracovníků a zaměstnanců na místo výkonu práce, povolání či služby,
 3. byla zajištěna možnost provádění antigenního testování pracovníků a zaměstnanců jednou za tři dny.

                                                                                                      Ing. Andrej Babiš
                                                                                                         předseda vlády


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.