Zruinují Vás současná opatření proti koronaviru?

Jak získat odškodné za opatření vlády? Přinášíme podrobné informace pro živnostníky a firmy!

26. března 2020 19:30 , aktualizace 21:26

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

     Stále častěji se setkáváme s dotazy, jak to bude s odškodněním živnostníků a firem za ztráty způsobené zákazem prodeje, zrušenými zájezdy, znehodnocenými zásobami, ztrátami způsobenými uzavřením hotelů a restaurací, škodami v souvislosti s karanténou, náhradami mzdových nákladů při nemožnosti realizovat podnikatelskou činnost a dalšími situacemi.

     V posledních dvou dnech se na nás čtenáři obracejí rovněž s dotazy, zda je skutečně pravdou, že dle §36 krizového zákona jim vláda vše zaplatí, proč vláda najednou rozhodla o tom, že namísto krizového zákona omezení prodlouží, ale dle zákona o ochraně veřejného zdraví, a že tedy teď nikdo nic nedostane.

     Na to, jak mají poškození živnostníci a firmy postupovat, jsme se tedy zeptali advokáta JUDr. Ing. Pavla Cinka, LL.M., advokáta Advokátní kanceláře CINK a partneři, s.r.o. a zakladatele odškodňovacího serveru Paragraf36.cz.

Pane doktore, jak je to tedy v současné době s tím odškodněním?
     "Problematikou odškodnění se v současné době zabýváme každý den, obracejí se na nás stovky podnikatelů bezprostředně ohrožených těmito opatřeními a my se snažíme jim maximálně pomoci. Situace ohledně odškodnění je nyní po posledním rozhodnutí minimálně za období od 24. března poměrně složitá."

Na co se mají osoby dotčené těmito opatřeními zaměřit nyní? Jsou nějaké kroky, které nesnesou odkladu?
     "Ano, určitě jsou. V současné době je extrémně důležité veškeré vzniklé škody zdokumentovat a opatřit si maximum důkazů o tom, že tyto škody vznikly v důsledku přijatých opatření. Je tedy třeba pořídit fotodokumentaci, uschovat maximum dokladů o znehodnocení zboží, e-mailovou komunikaci s dodavateli či odběrateli, doklady o plánovaných akcích apod. Dle mé zkušenosti je absence těchto dokladů nejčastějším důvodem pro nepřiznání náhrady či pro její krácení."

A jak je to tedy s vlastním odškodněním? Dostanou tedy poškození náhradu za vzniklé škody nebo je pravdou, že tato možnost počínaje 24. březnem zaniká?
     "Tak je třeba říci, že opatření na období od 12. do 23. března 2020 byla vydána dle krizového zákona s tím, že §36 tohoto zákona dle našeho názoru jednoznačně ukládá státu povinnost nahradit škodu způsobenou těmito krizovými opatřeními. Mám tedy za to, že škoda vzniklá za toto období musí být státem v plné výši nahrazena.
     Dále následoval velmi neobvyklý krok vlády, kdy nedošlo k prodloužení těchto opatření, ale namísto toho vláda na období od 24. března do 1. dubna vydala de facto opatření obsahově shodná, nicméně formálně je vydalo ministerstvo zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví. I přes tento postup se však jedná o téměř identická opatření s tím, že tato jsou rovněž vydána v době nouzového stavu a za stejným účelem jako ta, která byla vydána dle krizového zákona.
     Já osobně se tedy na základě dosud dostupných informací domnívám, že s ohledem na uvedené je zde povinnost odškodnit i škody vzniklé v období od 24.3.2020 do 1.4.2020 identickým způsobem, jako je tomu v případě předchozího období, neboť daný postup nemá žádný ospravedlnitelný důvod, tento krok obsahově vychází z předchozího rozhodnutí a strategie vlády a jedná se patrně jen o snahu o zneužití práva prostřednictvím formálního přenesení povinnosti na ministerstvo zdravotnictví za účelem toho vyhnout se náhradě škod. 
     Konečné slovo však budou mít až soudy s tím, že já osobně jsem přesvědčen o tom, že spory ohledně náhrady škod za toto období doputují až k Ústavnímu soudu ČR.
     Řeším však zde jen otázku odškodnění, jinak má odlišný způsob vydání řadu dalších dopadů, jako například, že pokuta za porušení je nyní až 3 miliony korun namísto maximálně 20 tisíc. Navíc je zde otázka souladu tohoto neobvyklého postupu s ústavním pořádkem ČR a podobně."

A do kdy je tedy třeba nárok uplatnit?
     "Já osobně bych doporučoval s žádostí neotálet. V každém případě je třeba nezmeškat promlčecí lhůtu, která činí jen 6 měsíců. Zmeškání této lhůty vede k nemožnosti náhradu vymáhat. Mám za to, že řada podnikatelů svůj nárok neuplatní správným způsobem a než budou s ohledem na obrovské množství poškozených o tomto vyrozuměni, tak se jejich nárok promlčí.
     Nejjednodušší cestou, jak záležitost vyřešit s pomocí profesionálů, advokátů specializujících se na problematiku náhrady škody, je využití za tímto účelem vytvořeného portálu Paragraf36.cz, jehož prostřednictvím pomáháme našim klientům i my a přes který je možno tyto náhrady řešit."

Jak má tedy čtenář postupovat, chce-li ve věci odškodnění odborně pomoci?
     "V případě zájmu o pomoc s vyřízením odškodnění či dotazů k této problematice doporučujeme kontaktovat nás přímo prostřednictvím portálu Paragraf36.cz nebo prostřednictvím našich www stránek. Samozřejmě jsme připraveni pomoci nejen s problematikou náhrady škod, ale i s jinými situacemi, které současná těžká doba přináší."

Také se teď hodně mluví o patnácti tisících, které mají živnostníci měsíčně dostávat. Souvisí to s tímto?

     "To hodně záleží na tom, jakým způsobem bude ta výplata pojata. Pokud se bude jednat o částku pro OSVČ na jejich podporu během krize tak se jedná o plnění, které s náhradou nesouvisí. Pokud by ale částka byla pojata jako kompenzace za vzniklé škody a živnostník ji přijal, tak by se jednalo de facto o dohodu o kompenzaci škod a nárok na další odškodnění by tímto patrně zanikl. Velmi tedy záleží na tom, jak bude vyplacení této částky pojato v právním předpisu. Až budeme znát podrobnosti tak budeme určitě veřejnost informovat."

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…