Foto Video

Pozor, obrněná jízda útočí!

Zásah proti davu agresivních fanoušků z pohledu jízdního policisty

25. srpna 2019 18:08 , aktualizace 20:09

Složky PČR

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     V předminulém týdnu jsme v rámci informování o průběhu bezpečnostního opatření v průběhu fotbalového utkání informovali i o napadení policejního koně světlicí, hozenou belgickým fanouškem.
     V souvislosti s touto událostí nám přišlo větší množství dotazů na téma koní ve službě a několik čtenářů vzpomnělo i na jiné fotbalové utkání v Plzni, kdy byli policejní koně nasazeni proti agresivnímu davu chorvatských fanoušků.
     O tomto specifickém útvaru, tedy Odboru služební kynologie a hipologie jsme tedy pro Vás připravili jeho podrobnější představení.


     Na váš nejčastější dotaz, zda při napadení Belgičanem nebo při děsivě vypadajícím konfliktu s chorvatskými fanoušky nedošlo ke zranění koní nebo jezdců jsme byli ujištěni, že zvířata ani jezdci zranění neutrpěli.

Novodobá historie policejních jezdců

     Policie ČR využívá ve službě policisty - jezdce od roku 1991. V současnosti slouží ve třech odděleních služební hipologie Krajských ředitelství policie 42 služebních koní, kteří se svými jezdci podstupují každodenní výcvik spočívající v drezuře, skokové přípravě a speciálním policejním parkuru. Tito koně se dělí na hlídkové a určené pro speciální úkoly.
     Pro službu u Policie ČR jsou vybíráni koně teplokrevných plemen, kteří ve službě stráví přibližně 15 let

Nasazení jezdců

      Policisté oddělení služební hipologie a služební koně jsou využíváni pro výkon hlídkové služby, zajišťování bezpečnosti osob a majetku při konání sportovních a kulturních akcí a k zákrokům pod jednotným velením při nepovolených shromážděních osob a srazech extremistických skupin.
     Charakter jejich přímého výkonu služby je závislý na vývoji bezpečnostní situace v teritoriu, kde jsou dislokována jednotlivá oddělení služební hipologie.
     Policisté všech oddělení služební hipologie, kromě výkonu služby v teritoriu dislokace oddělení, provádějí výkon služby i v jiných místech České republiky, vyžaduje-li to bezpečnostní situace. Příkladem jsou riziková fotbalová utkání u ostatních krajských ředitelství, služební zákroky pod jednotným velením při nepovolených shromážděních osob, Velká Pardubická a podobné události.
     Policisté - jezdci jsou také využíváni i k reprezentaci Policie ČR na různých významných událostech a zúčastňují se sportovních soutěží v oblasti hipologie, kde prezentují hipologickou činnost Policie České republiky. 

Odbor služební kynologie a hipologie

    Odbor služební kynologie a hipologie zabezpečuje odbornou přípravu nejen policistů - jezdců se služebními koňmi, ale i psovodů se služebními psy a to ve výcvikových střediscích OSKH.
     Je garantem všech kynologických a hipologických vzdělávacích kurzů, řídí chov psů u Policie České republiky, určuje zaměření výchovy a výcviku služebních psů a koní v chovných stanicích a výcvikových střediscích OSKH.
     Dále zabezpečuje chov psů pro obměnu a doplňování stavů služebních psů a koní dle plánu zpracovaného z požadavků jednotlivých útvarů Police ČR.

Jak se stát policistou - jezdcem?

     Policejním inspektorem jezdcem oddělení jízdní policie se může stát pouze policista, tzn. uchazeč, který absolvoval přijímací řízení a splnil všechny požadavky kladené na výběrové a přijímací řízení ve smyslu zákona ČNR č.186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR.
     Po nástupu k Policii ČR musí policista absolvovat Základní odbornou přípravu, která je organizována na Střední policejní škole MV v Brně nebo v Holešově. Základní odborná příprava policisty spočívá v přípravě na budoucí povolání policisty po stránce teoretické.
    Policista oddělení jízdní policie musí splňovat, mimo již uvedené požadavky, ještě další kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. Při své činnosti se řídí a plní další speciální úkoly, stanovené pro oddělení jízdní policie, uložené Závazným pokynem policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají „Pravidla služební hipologie v Policii ČR“.

Kurz k získání osvědčení je zaměřen na:

  • právní teorii – trestní zákon, trestní řád, zákon o přestupcích
  • veterinární péči o koně – poskytnutí první pomoci, ošetřování úrazů, vznik infekčních a kolikových onemocnění, anatomii koně
  • zásady podkovářství
  • terénní jízdu
  • parkur (8 překážek)
  • drezúru st. „Z“
  • speciální policejní parkur s rušivými jevy (práce s obuškem, průchod ohněm, dýmovnicemi, vytlačování davu), 
  • ošetřování koně ve stáji
  • údržbu výstrojního materiálu


 D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.